Seadusloome ja arengukavad

Koostöös erinevate osapooltega oleme osalenud erinevates seadusloome väljatöötamise protsessides. 

Keskkonnaministeeriumi tellimusel koostasime aastatel 2014-2016 reoveesette käitlemise uuringu, mille alusel töötati välja ja rakendati jäätmestaatuse lakkamise kriteeriumid reoveesettele (keskkonnaministri määrus 19.07.2017 nr 24 “Reoveesettest toote valmistamise nõuded”). 

Samuti oleme osalenud kalakasvanduste saastetasu arvestuse ja määramismetoodikate aluste väljatöötamises ning koostanud mõjuhinnanguid seadusloome eelnõudele (näiteks Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse eelnõule).