Veeuuringud

Reoveepuhastustehnoloogia projekteerimisele eelnevad keskkonnauuringud, mis annavad projekteerimiseks vajalikud andmed puhasti hüdraulilise ja reostuskoormuse kohta. Reoveepuhasti protsessi probleemide, toimimise uuringute ja optimeerimise puhul on enamasti vaja võtta ka täiendavaid protsessisiseseid veeproove või teostada reoveesette omaduste uuring. Oleme valmis läbi viima heit- ja reovee, reoveesette ja nõrgvee uuringuid ning reostuskoormuse analüüsi. Proovivõtu viib läbi atesteeritud proovivõtja ning proovid analüüsitakse tunnustatud laborites. Proovitulemuste põhjal saame koostada hinnangu näitajate vastavuse kohta kehtestatud keskkonnanõuetele ja reostuskoormuse analüüsi.

Juhul, kui tegemist ei ole tavapärase olmereoveega, on reoveepuhasti projekteerimiseks ja puhastusprotsessi modelleerimiseks vajalik teostada reoveepuahsti süvaanalüüs, mille käigus määratakse orgaanilise aine fraktsioonid ja biolagundatavus. Meil on pikaajaline kogemus reoveepuhasti süvaanalüüsi teostamisel, tulemuste interpreteerimisel ning puhastusprotsessi dünaamilise mudeli koostamisel.