Operaatorite koolitus

OÜ aqua consult Baltic on läbi viinud reoveepuhasti operaatorite koolitusi nii Eestis kui välismaal. Oleme enam kui 10 aastat Kliimaministeeriumi tellimusel viinud Eestis läbi reoveepuhastite operaatorite koolitusi. Aastast 2021 teostame nii reovee kui joogiveepuhasti operaatorite koolitusi.

Aasta 2023 sügisene kursus toimub kolmel nädalal:
02.-06. oktoober joogiveepuhastus,
09.-13. oktoober reoveepuhastuse,
30.okt.-03. november praktiline osa.

Tegemist on tasuta veebikoolitusega. Osavõtusoovi korral palume täita registreerimisvorm.

Registreerumise tähtaeg on 28. september 2023 kell 14:00.

Koolituse eesmärgiks on anda laiapõhine ülevaade vee- ja reoveepuhastuse operaatori põhiülesannetest, rakendatavatest tehnoloogiatest ning siduda need praktiliste kogemustega. Koolituse viimasel nädalal vahendatakse praktilisi kogemusi ja juhiseid puhastite ning nendes toimuvate protsesside optimaalseks opereerimiseks. Koolitust viivad läbi pika kogemusega oma ala spetsialistid.

Koolitus on eesti keeles. Iga osavõtja saab koolitusmaterjalid alla laadida veebist – Google Drive-st, mille link saadetakse enne koolitust. Veebikoolitus viiakse läbi MS Teams rakenduse vahendusel. Koolitusel osalemiseks on vaja hea internetiühendusega arvutit, veebikaamerat, mikrofoni ja kõlareid või kõrvaklappe. Juhul, kui teil ei ole arvutis installeeritud MS Teams-i rakendust, siis selle seadistamise kohta saadetakse juhend enne koolitust.

Koolituse viimasel päeval toimub teadmiste kontroll. Koolituse läbimise eelduseks on vähemalt 75% ulatuses e-loengutes osalemine ning praktilise osa läbimine.

Peale registreerumist palume meile kindlasti teatada, kui kursusele registreerunul ei ole siiski võimalik kursusest osaliselt või täies mahus osa võtta.

Kursuse programm: 

Teoreetiline osa (80 tundi):

Koolituse teoreetiline ja praktiline osa on vastavalt valdkonnale jaotatud joogivee töötlust käsitlevaks ja reovee puhastamist käsitlevaks osaks. Koolituse teoreetilises osas antakse operaatoritele põhiteadmised veetöötluse ja reoveepuhastuse tehnoloogilistest protsessidest ning veetöötlus- ja puhastusprotsessi juhtimise optimaalsetest tingimustest. Kirjeldatakse erinevaid veetöötluse ja reoveepuhastuse tehnoloogiliste protsesside etappe ja meetodeid.

Koolitaja peab tagama kursuslastele õppematerjalide slaidid digitaalselt enne koolituse algust. Teoreetilise osa ja praktilise osa õppenädalate vahel on kahenädalane periood, mil kursuslased vormistavad vastava kirjaliku töö oma veetöötlusjaama või puhastusseadme kohta. Kirjaliku töö vormistamise aluseks on koolitaja antud küsimustik, millele koolitatavad püüavad oma töös vastuseid leida. Koolitaja andma igale kursuslasele individuaalse tagasiside oma veetöötlusjaama või reovee puhastusseadme kohta esitatud kirjalikule tööle.

Praktiline osa koos testi ja vestlusega (40 tundi):

Praktika nädala alguses toimub 16 akadeemilist tundi tööd, kus korratakse üle ja räägitakse põhjalikumalt veetöötlusprotsesside ja reovee puhastusprotsesside toimimiseks vajalikest tingimustest ning arutatakse läbi kõik kodused tööd. Omandatud teoreetilise materjali kinnistamiseks külastatakse ühte efektiivselt töötavat veetöötlusjaama ja ühte suurt (reostuskoormusega üle 2000 ie) ja ühte väikest (reostuskoormusega alla 2000 ie) reoveepuhastit, kus operaatoritele antakse ülevaade toimuvatest
protsessidest juba välitingimustes. Vajalik on külastada ühte veetöötlusjaama, kus toimub mangaani või raua eraldamine ning kahte liiki reoveepuhastit, milleks on pinnasfilter- ja aktiivmudapuhasti.

Praktilise osana tuleb kursusel osalevatel operaatoritel kirjeldada enda hallatava(te) veetöötlusjaama või reoveepuhasti(te) tehnoloogilist protsessi ja kirjeldada sagedamini ettetulevaid probleeme ja pakkuda nendele välja lahendusi.

Praktika nädala viimasel päeval toimub teadmiste kontroll, mis koosneb joogiveetöötlusega ja reovee puhastamisega seotud küsimustest. Test viiakse läbi elektrooniliselt. Kursusel osalejate kontrollküsimustik koosneb kokku 80 valikvastustega testküsimusest: 40 küsimust käsitlevad joogiveetöötlust ning 40 küsimust käsitlevad reoveepuhastust ning ühe veetöötlusalase ja ühe reoveepuhastusalase probleemi lahenduse kirjeldamist vabas vormis. Testi edukaks sooritamiseks on vaja õigesti vastata vähemalt 60%-le küsimustest.

Vestlus

Pärast testi läbimist toimub vestlus, mille raames arutatakse läbi enim vigu põhjustanud testi küsimused. Koolituse lõppedes väljastatakse koolituse läbinutele tunnistus elektroonselt, mis tõendab kursustest osavõttu ja kirjeldab teadmiste kontrollis saavutatud tulemust punktiliselt.

 

Täiendav informatsioon:
Mariliis Hänilane
koolituse koordinaator

tel nr: +372 5801 5004
e-post: mariliis@aquaconsult.ee