Reoveeuuringud

Tööstusettevõtete reovesi on alati eriline ning vajab oluliselt detailsemat analüüsi nii koormuse kõikumise kui ka reovee koostise analüüside osas. Kuna ka reovee puhastamise tehnoloogiad on olmereovee puhastamisega võrreldes oluliselt mitmekesisemad ei piisa sageli tavapäraselt kasutatavatest analüüsitavatest parameetritest. Olulised on toksilised ning ka bioloogiliselt mittelagunevad ained ning biopuhastuse protsesside inhibitsioonide hindamine. Enamasti on reoveepuhasti projekteerimiseks ja puhastusprotsessi modelleerimiseks vajalik teostada ka reovee süvaanalüüs, mille käigus määratakse orgaanilise aine fraktsioonid ja biolagundatavus. 

OÜ-l aqua consult Baltic on pikaajaline kogemus reoveepuhasti süvaanalüüsi teostamisel, inhibitsioonide määramisel, nende tulemuste interpreteerimisel ning selles alusel puhastusprotsessi dünaamilisel modelleerimisel.